Mount Whitney

mt-whitney-600-pxls4x-cropped-93480005.jpg

Mount Whitney at sunrise. Mount Whitney is the tallest mountain in California. Elevation 14,505 feet.Photograph by Anastasia Keriotis