Mono Lake

tufas-with-mountains600pxl-wm-in-back-mono-lake-4x300-87750011.jpg

Mono Lake Tufa with Eastern Sierra Mountain Range Photograph by Anastasia Keriotis